fbpx

Skontaktuj się z nami:

Szkoła

 
+48 720 009 000
info@surfpeople.pl

Lokalizacja:

Kemping Chałupy 3

Szkoła otwarta jest od 30 kwietnia do 20 września.

Sklep Surf People 

 
+48 720 004 000
sklep@surfpeople.pl

Lokalizacja:

Starowiejska 36, 84-120 Władysławowo

Sklep otwarty jest od 30 kwietnia do 20 września.

Surfco Kompała Jakub Kulczyński Bartosz spółka cywilna

Szymały 3

42-600 Tarnowskie Góry

NIP 6452554088

Regulamin rezerwacji

§1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji lekcji i kursów prowadzonych przez Szkołę Surf People dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej www.surfpeople.pl
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi szkolenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.

§ 2 Proces zakupu szkolenia

 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu szkolenia:
  a) dokonuje wyboru terminu, rodzaju szkolenia oraz godziny z listy dostępnej na Stronie Internetowej,
  b) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,
  e) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,
 2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie Internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zarezerwuj”
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności.
 6. Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator realizuje w wybranym przez Klienta czasie i godzinie szkolenie.

§ 3 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

 1. Organizator szkolenia oferuje następujące formy płatności za szkolenie z Rezerwacji:
  a) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą realizowana przez system PayU
 2. Dostępne formy płatności na dane szkolenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez PayU
 4. Nazwa podmiotu, o którym mowa powyżej znajduje się na Stronie Internetowej i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu szkolenia.
 5. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
 6. Jeżeli całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.
 7. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 8. Organizator przyjmuje przelewy w PLN.
 9. Klient wyraża zgodę na odbiór paragonu sprzedaży w siedzibie Szkoły Surf People przed szkoleniem.

§4 Terminy i warunki wykonania usługi

 1. Dostępne terminy szkolenia podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 2. Klient dokonuje wyboru terminu zgodnie z § 2 ust. 1
 3. Klient po otrzymaniu maila potwierdzającego Rezerwację zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 2.
 4. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi

§ 5 Odwołane szkolenia i zwroty

 1. Zwroty możliwe są jedynie w przypadku udokumentowanej choroby klienta. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 7 Pozostałe postanowienia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

§ 8 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży szkolenia na Stronie Internetowej,
 2. Strona Internetowa – strona www.surfpeople.pl, prowadzona przez Organizatora
 3. Organizator– Szkoła Surf People prowadzona jest przez spółkę osobową Surfco Kompała Jakub Kulczyński Bartosz sc. o numerze NIP: 6452554088 i numerze regon 369004360 z siedzibą przy ulicy Szymały 3 w Tarnowskich Górach
 4. Szkolenie – jedna lekcja nauki kitesurfingu, surfingu, wingfoila, kitefoila (dalej Lekcja) trwa od 1 godziny do 2 godzin. Lekcja rozpoczyna się w bazie Surf People na kempingu Chałupy 3, Władysławowo. O miejscu rozpoczęcia danej Lekcji uczestnik szkolenia zostanie poinformowani w chwili rezerwacji Lekcji.
 5. Kurs – kurs Surf Kids trwający 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od 3 do 6 godzin każdego dnia. Kurs rozpoczyna się w bazie Surf People na kempingu Chałupy 3, Władysławowo. O miejscu rozpoczęcia uczestnik szkolenia zostanie poinformowani w chwili rezerwacji Lekcji.
 6. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta szkolenia dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy szkolenia
 7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)